کتابچه راهنما جهت مشاهده هر کدام از فایل های زیر بر روی نام آن کلیک نمایید.

نام اندازه پرونده
شرایط و الزامات اشخاص حقیقی تدوین کننده 50 KB
گردش کار ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 107 KB
فرایند صدور تأیید انطباق وارداتی 52 KB
فرآیند صدور صلاحیت مدیر کنترل کیفیت همراه با توضیحات زمانی 207 KB
فرایند صدور گواهینامه صادراتی 245 KB
گردش کار آزمایشگاه همکار 30 KB
تعهد نامه آزمایشگاه همکار-جدید 262 KB
ضوابط و الزامات تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار-جدید 248 KB
فرم بازنگری مدیریت آزمایشگاه همکار-جدید 45 KB
فرم درخواست تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار-جدید 272 KB
فرم گزارش ماهانه آزمایشگاه همکار-جدید 32 KB
فرم ممیزی داخلی آزمایشگاه همکار-جدید 30 KB
نمودار گردش کار تایید صلاحیت آزمایشگاه همكار-جدید 76 KB
نمودار گردش کار فرآیند آزمایشگاه همكار-جدید 76 KB
نمودار گردش کار فرایند صدور گواهینامه صادراتی 24 KB
نمودار گردش کارفرایند صدور تأیید انطباق وارداتی 22 KB
نمودار گردش کار پذیرش کارآموزی دانشجو در آزمایشگاه‌های اداره کل 15 KB
نمودار گردش کار تدوین استاندارد ملی 51 KB
نمودار گردش کار فرآیند آزمایشگاه همكار 28 KB
نمودار گردش کار فرایند اوزان سبک 22 KB
نمودار گردش کار فرایند اوزان سنگین 17 KB
نمودار گردش کار فرایند تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت 26 KB
گردش كار تایید و تمدید صلاحیت آزمایشگاه همكار 521 KB
گردش كار صدور گواهینامه صادراتی 65 KB
گردش كار تایید و تمدید صلاحیت شركت بازرسی كالا و نمونه برداری 171 KB
گردش كار تایید و تمدید صلاحیت مدیران كنترل كیفیت 167 KB
گردش كار تایید مراكز آموزشی همكار 305 KB
شرایط و الزامات تایید شرکت های تدوین کننده 84 KB
آیین نامه نحوه انتخاب كارشناسان استاندارد 74 KB
شرایط اخذ پروانه کارشناسی استاندارد عضو هیات علمی 132 KB
گردش كار پذیرش دانشجو برای كارآموزی 59 KB
گردش كار رسیدگی به شكایت و اعتراض به نتیجه شكایت 64 KB
شرایط اخذ تایید تولید آزمایشی 80 KB
گردش كار صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه استاندارد 779 KB
گردش كار نحوه ثبت استاندارد كارخانه‌ای و صدور گواهی خوداظهاری 243 KB
معرفی طرح اجرای هماهنگ استانداردها طاها 78 KB
طرح توسعه جامع استانداردسازی-تجا 76 KB
تقاضای شركت در جایزه ملی كیفیت ایران 63 KB
شرایط انتخاب واحد نمونه 131 KB
شرایط ثبت نام نصاب آسانسور در سایت سیبا 140 KB
شرایط عقد تفاهم نامه همكاری با شركت بازرسی 96 KB
شرایط دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور 103 KB
گردش كار صدور گواهی ایمنی آسانسور 60 KB
گردش كار آزمون دوره‌ای وسایل سنجش 31 KB
گردش كار آزمون دوره‌ای نازلهای سوخت 31 KB
گردش كار آزمون دوره‌ای باسكول ثابت همكف 17 KB
دریافت تاییدیه معیار مصرف انرژی و برچسب انرژی 48 KB

فرم ها و کتابچه راهنمافرم ها

نام اندازه پرونده
تقاضای تأیید صلاحیت مدیر كنترل كیفیت 66 KB
درخواست پروانه كاربرد علامت استاندارد 519 KB
درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه همكار استاندارد 448 KB
درخواست تایید صلاحیت شركت بازرسی و كالا 98 KB
درخواست ثبت استاندارد كارخانه‌ای 95 KB
درخواست گواهی خوداظهاری 88 KB
فرم اخذ پروانه كارشناسی استاندارد -اشخاص حقیقی 89 KB
فرم ارزیابی واحد نمونه 131 KB
فرم اطلاعات مراكز آموزشی متقاضی 144 KB
فرم تقاضای شركت در جایزه ملی كیفیت ایران 63 KB