Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am
بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما
 
 
1- توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین"
2- توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک"
3- توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد جایگاههای سوخت مایع"
4- توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر علامت گذاری وسایل توزین و سنجش"
5- توافقنامه سطح خدمت "تصویب نمونه نوعی باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای"
6- توافقنامه سطح خدمت "ارائه خدمات کالیبراسون به آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون"
7- 
توافقنامه سطح خدمت "نحوه تاسیس کمیته های فنی متناظر"
8- 
توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر عملکرد آسانسورهای کششی- اصطکاکی"
9- 
توافقنامه سطح خدمت "تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق بازرسی، آزمون و کالیبراسیون"
10- توافقنامه سطح خدمت "تائید مراکز آموزشی همکار"
11- توافقنامه سطح خدمت "تائید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت"
12- توافقنامه سطح خدمت "تدوین استانداردهای ملی"
13- توافقنامه سطح خدمت "مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی/ منطقه ای"
14- توافقنامه سطح خدمت "تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد"