آغه میری: صدور پروانه کارشناس استاندارد از طریق آزمون مربوطه امسال در دست پیگیری است.

اسرین آغه میری رییس اداره تدوین استاندارد استان کردستان گفت: صدور پروانه کارشناس استاندارد از طریق آزمون مربوطه امسال در دست پیگیری است و امسال آزمون مورد نظر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، آغه میری در مراسم افتتاح دفتر ارتباط استاندارد با شرکت گاز کردستان در ارتباط با نحوه ی برگزاری آزمون گفت: در سال جاری آزمون برای صدور پروانه کارشناسی در حوزه های نظارت و آموزش و تدوین در کلیه 28 گروه فنی برگزار خواهد شد.

وی افزود: متقاضی باید شرایط شرکت در آزمون را که شامل سابقه کار و مدرک تحصیلی مورد نیاز و .... است را دارا باشد.

آغه میری در ارتباط با شرایط کسب پروانه کارشناسی تصریح کرد: در حال حاضر پروانه کارشناسی برای اعضای هیات علمی با رتبه دانشیاری و برای دارندگان تاییدیه بنیاد نخبگان و مدیران کنترل کیفیت با سابقه 8 سال کار، بدون آزمون اعطا می گردد.