ابطال پروانه‌ی کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی آرمان قند صنعتی برادران محمدی استان کردستان

پروانه‌ كاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی آرمان قند صنعتی برادران محمدی استان کردستان با فرآورده «‌ قند کله شکسته »  با نام تجارتی چمخاله  به شماره 7864514951در تاریخ 29/05/96 ابطال گردید، لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.