اجرای آزمون ادواری وسایل سنجش و توزین اصناف کردستان اجرای آزمون ادواری وسایل سنجش و توزین اصناف کردستان