احمدی زاد: جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب، حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی است.

در راستای ارزیابی نحوه بازرسی ، نمونه برداری و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی، از شرکت زاگرس تطبیق کالا و آزمایشگاه نمایندگی استاندارد در مرز باشماق بازرسی به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، تورج احمدی زاد نماینده استاندارد در شهرستان سروآباد گفت: از آنجا که سلامت شهروندان و حمایت از حقوق آنها برای استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است، در همین راستا با هدف بررسی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، منطبق بودن با استانداردهای لازم و نحوه ی بازرسی، نمونه برداری و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی از شرکت زاگرس تطبیق کالا و آزمایشگاه نمایندگی استاندارد در مرز باشماق، بازرسی صورت گرفت.

وی ضمن اشاره به ماده 3 قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و کنترل کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری توسط استاندارد افزود: جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب، حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی است که یکی دیگر از مهمترین وظایف استاندارد می باشد و  هدف آن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی است.

احمدی زاد اظهار داشت: کیفیت ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎى وارداﺗﻰ و صادراتی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت و اوﻟﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل سازمان ملی استاندارد ایران منطبق باشد.

نماینده استاندارد در شهرستان سروآباد تصریح کرد: در این بازرسی ها ضمن ارزیابی نحوه بازرسی ، نمونه برداری و تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی نکات فنی و مهم  به پرسنل آموزش داده شد.

بر اساس این گزارش بعد از بازرسی جلسه ای در همین راستا با حضور بخشی، رییس گمرک مرز باشماق و سجادی مسئول نمایندگی استاندارد مریوان و احمدی زاد تشکیل شد و بخشی نیز ضمن تشکر از عملکرد استاندارد در مرز خواستار هماهنگی بیشتر  بین استاندارد و گمرگ در نظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی شد. در پایان مقرر شد هر ماه نمایندگی مرز باشماق به صورت دقیق و برنامه ریزی شده مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.