اخبار کوتاه منابع انسانی
  • شاکری سرپرست منابع انسانی و مالی اداره‌کل استاندارد کردستان گفت: در جلسه‌ای که با موضوع پیگیری مسائل اداری و مالی و با حضور الستی و دادپو در اردیبهشت ماه سال‌جاری با هدف رفع مشکلات پروژ‌ه‌ی مریوان در اداره‌کل تشکیل شد، مشکلات استاندارد مریوان مورد بررسی قرار گرفت.
  • شاکری سرپرست منابع انسانی و مالی اداره‌کل استاندارد کردستان عنوان کرد: در راستای نظم بخشیدن به مسائل اداره‌‌کل استاندارد استان کردستان سه مورد جلسه‌ی کمیته‌ی مالی در اردیبهشت ماه سال‌جاری با حضور ذیحساب اداره‌کل تشکیل شد.