اداره کل استاندارد کردستان برگزار می کند اداره کل استاندارد کردستان برگزار می کند؛
دوره ی آموزشی آشنایی تخصصی با شیر مخزن CNG، روز پنج شنبه مورخ 96/06/16، با همکاری مجتمع فنی آموزشی کسری،
جهت اطلاع بیشتر تصویر پیوست را مطالعه فرمایید.