اطلاعیه برمبنای مصبوات یکصد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 95/2/13 ماشین‌‌های لباسشویی برقی خانگی_ تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره 18614 تحت عنوان ماشین‌های لباسشویی برقی خانگی_ تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب در هفدهمین اجلاسیه‌ی کمیته‌ی ملی انرژی مورخ 93/8/4 مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد.