انجام طرح پرسشگری توسط اداره کل استاندارد کردستان

همزمان با سراسر کشور طرح پرسشگری در فروشگاه رفاه سنندج انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: هدف از اجرای این طرح، سنجش وظایف و عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، اطلاع از میزان آگاهی شهروندان از اهمیت وجود علامت استاندارد بر روی محصولات و تاثیر آن بر روی کیفیت کالا، نظرسنجی در خصوص موثرترین رسانه در آگاه کردن مردم با فرهنگ استاندارد از دیدگاه شهروندان، سنجش میزان آگاهی هموطنان از کالاهای مشمول استاندارد اجباری و تشویقی و ارزیابی عملکرد کارشناسان در خصوص بازرسی از سطح بازار از دیدگاه شهروندان بود. 
شایان ذکر است کارشناسان اداره کل در این نظرسنجی هموطنان را با کمپین کالای استاندارد ایرانی و اهمیت حمایت از خرید کالای ایرانی آشنا کردند که کودکان کردستانی به این کمپین پیوستند.