بازرسی و نمونه برداری از میلگردهای عرضه شده شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: با توجه به واصل شدن گزارشاتی مبنی بر عرضه میلگردهای بی کیفیت در بازار، گشت مشترکی با حضور نمایندگان استاندارد، صنعت معدن تجارت و نظام مهندسی ساختمان در شهرستان سقز انجام شد، در این گشت ضمن  بازرسی از انبار آهن فروشی های شهرستان از تعدادی از میلگردهای موجودنیز  نمونه برداری و جهت انجام آزمون و تعیین کیفیت آنها مطابق استاندارد مربوط به آزمایشگاه ازسال شد. شایان ذکر است میلگرد فاقد علامت استاندارد در بازار مشاهده نشد.