بازرسی کمیت و کیفیت نازلهای سوخت مایع شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی اداره‏کل استاندارد استان کردستان: با توجه به اهمیت سنجش کیفیت و کمیت سوختهای مایع در جایگاه‏های  سوخت، گشت مشترکی با حضور نمایندگان شرکت نفت، اداره صنعت معدن تجارت و استاندارد انجام شد، در این گشت ضمن بازرسی تعدادی از جایگاه‏‏‏‏های سوخت مایع ، کیفیت و کمیت عرضه سوخت نازل ها نیز مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.