بررسی و تایید یک عنوان پیشنهاد تدوین استاندارد ملی استان کردستان

آغه میری رییس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد عنوان کرد: یک عنوان پیشنهاد تدوین استاندارد ملی استان کردستان در ششصد و نوزدهمین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران مورخ 95/11/16 بررسی و تایید شد و جهت اخذ شماره ملی و انتشار در نوبت قرار گرفت.