بررسی ۹مورد پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت استان کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، جلسه کمیته تایید صلاحیت با حضور  مدیرکل و معاونین در اداره کل استاندارد استان کردستان تشکیل شد.

رییس اداره آموزش استاندارد گفت: این جلسه در راستای بررسی تصویب صدور پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی تشکیل شد و در این جلسه بعد از بررسی ۹مورد پرونده مدیران کنترل کیفی،٦ پرونده صادر٢ پرونده تمديد و يك مورد ابطال گردید.