تجديد نظر استاندارد ملي خدمات سردخانه هاي مواد خوراكي

به اطلاع می رساند، تجديدنظر سوم استاندارد اجباري «سردخانه هاي مواد خوراكي_ آيين كار» به شماره ملي 1899 (تجديد نظر سوم) مصوب سيصد و بيست و هشتمين اجلاسيه كميته ملي خدمات مورخ 1396/12/05 جهت بهره گيري بر روي پورتال سازمان قرار گرفته است و مطابق قوانين و مقررات سازمان بزودي نسبت به آگهي آن اقدام خواهد شد.