تدوین منشور حقوق شهروندی اداره‌کل

پيرو تصويب ‌نامه شوراي عالي اداري دفتر رياست جمهوري  و به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي شهروندان از ظرفيت‌هاي ايجاد شده، تسهيل در تحقق اهداف سياست‌هاي کلي نظام اداري، اين اداره‌کل اقدام به تهيه منشور حقوق شهروندي با مصاديق عمومي و تخصصي نمود. جهت مشاهده‌ی کامل آن بر روی کلمه منشور کلیک فرمایید.