تشکیل جلسه بهبود فرایند خرید

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستای ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت و بهبود فرایندهای اجرایی، در جلسه ای که با حضور مدیرکل و معاونین استاندارد در محل دفتر مدیرکل تشکیل شد، فرایند خرید مورد بازنگری قرار گرفت.