تشکیل کمیته‌ی تدوین استاندارد شالبافي(مرخز) در کردستان

در راستای استاندارد سازی صنايع دستی و ثبت ميراث فرهنگی استانها، تدوين استاندارد شالبافی (پارچه لباس مرخز) كردستان در دستور كار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: دومين جلسه كميته فنی استاندارد شالبافی (مرخز) در اداره صنايع دستی و گردشگری استان و با حضور صاحبنظران و اساتيد دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه موارد مهمی مربوط به تدوين اين استاندارد جهت حفظ اصالت و كيفيت شالها، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حداكثر تا پايان دی ماه استاندارد نهايی و به كميته ملی ارسال شود .