تعلیق پروانه‌ی کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی صنایع غذایی هدیه استان خراسان رضوی پروانه‌ كاربرد علامت استاندارد اجباری واحد واحد تولیدی صنایع غذایی هدیه استان خراسان رضوی با فرآورده کنسرو رب گوجه فرنگی در قوطی فلزی با نام تجاری هدیه از تاریخ 1395/10/22 تعلیق گردید، لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.