تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزما طرح زاگرس

به گزارش روابسط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: بر اساس مصوبه کمیته تایید صلاحیت اداره کل استاندارد گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار آزما طرح زاگرس به دلیل عدم رفع نواقص در موعد مقرر در ماه سال 95تعلیق گردید.