جای خالی استاندارد و تعهد کاری در ساختمان سازی

صنعت ساختمان یکی از اساسی ترین صنایع تأثیرگذار در توسعه کشور است اما همین صنعت بخش عمده منابع و سرمایه های ملی را می بلعد بطوریکه بر اساس آمارهای جهانی بیش از 30 درصد درآمد سرانه ملی ایران صرف تامین مسکن می  شود، این درحالی است که این سرمایه صرف ساختمانی می شود که 30 سال بیشتر عمر نمی کند و همین امر موجب می شود تا هر ایرانی بطور متوسط سالانه 10 درصد از درآمد خود را بدلیل کیفیت نازل ساختمان ها از دست بدهد که این تلف کردن سرمایه، آسیب جدی به بدنه اقتصاد و صنعت کشور وارد می کند.

رعایت استانداردها، بالابردن کیفیت مصالح،نظارت دقیق در رعایت مقررات ملی ساختمان و اخلاق محوری مهندسان ناظر در کنار واگذاری ساختمان سازی به سازنده صاحب صلاحیت و حرفه مند تاثیر بسزایی در افزایش عمر ساختمان ها دارد.