جلسه سیاستگذاری شرکت‌های بازرسی تجهیزات

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از شاهین جاهد کارشناس اجرای استاندارد، در راستای رفع مشکلات شرکت های بازرسی ادارات استاندارد استان ها، در سال جاری جلسه ای با حضور کارشناسان اجرای استاندارد و صادرات و واردات استان ها تشکیل شد.

براساس این گزارش در این جلسه مشکلات و پیشنهادات ارسال شده توسط ادارات کل استاندارد استان‌ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است  دراین جلسه بیشتر پیشنهادات ارسال شده توسط این اداره کل مطرح و مصوب شد.