جمع آوری 150 کیلوگرم رب فاقد علامت استاندارد در شهرستان قروه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در اسفند ماه سال جاری در راستای اجرای طرح طاها و حمایت از حقوق شهروندان طی بازرسی از واحدهای صنفی سطح بازار شهرستان قروه توسط نماینده استاندارد شهرستان، 150 کیلوگرم رب فاقد علامت استاندارد وبا نام تجاری واضع و مقادیری از انواع مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته، کشف و جمع آوری شد.