خبازیها و فروشگاههای عرضه نان شهرستان بانه بازرسی شد

خبازیها و فروشگاههای عرضه نان شهرستان بانه بازرسی شد

در راستای اجرای مصوبات کارگروه آردونان شهرستان بانه، آبان ماه امسال طی گشت مشترکی از خبازیها و فروشگاههای عرضه نان شهرستان بانه بازرسی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان: به منظور جلوگیری از عرضه نان های غیربهداشتی و بدون نشانه گذاری تعدادی از خبازی ها و فروشگاههای عرضه ی نان با حضور نمایندگان اداره استاندارد، صنعت معدن تجارت،  مرکز بهداشت، اتاق اصناف و اتحادیه خبازان انجام شد. در این گشت ضمن تذکر به واحدها مبنی بر نشانه گذاری کامل نان های بسته بندی شده، اخطار توقیف عرضه نان در صورت مشاهده نان های محلی یا نان خبازی های بدون جواز و نشانه گذاری داده شد.