دوره آموزشی کاربرد نمودارهای کنترلی در کیفیت محصول در سقز برگزار شد

در راستای ارتقاء دانش مدیران کنترل کیفیت، دوره آموزشی کاربرد نمونه های کنترلی در کیفیت محصول، تیر ماه سال جاری، در اداره استاندارد شهرستان سقز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استاندارد استان کردستان:  در این دوره شرکت کنندگان، با مفاهیمی چون؛ روش رسم نمودارهای کنترلی بر اساس پارامترهای تعداد نمونه، زیر گروه و دوره نمونه گیری، حدود کنترل مقادیر خارج از کنترل و شناسایی فرصت های بهبود کیفیت، شناسایی حدود کنترل بالا و پایین تعیین آستانه غیر محتمل بودن در فرآیند کیفیت، چگونگی پایش رفتار فرآیند کیفیت و تعیین ثبات کیفیتی از طریق نمودارهای کنترل، ضرایب مربوط به حدود کنترلی مورد پذیرش و نقش آنها در ایجاد بهبود، نمودارهای کنترلی برای تعیین و ارزیابی مشخصه‌های وصفی و کمی، کاربرد نمودارهای کنترل جمع تجمیعی، میانگین متحرک موزون نمایی و برچسب گذاری بر روی نمودارهای کنترلی با کمک نرم افزاروتفسیر نتایج نمودار کنترل کیفیت بر اساس حدود مشخصه نمودارهای کنترلی آشنا شدند.