سنگدانه مورد استفاده در بتن آماده

تعریف: هر ماده جامدی که از تعداد زیادی دانه تشکیل شده باشد و در آب پایدار بـوده و مخلـوط آن بـا آب، قدرت چسبانندگی مثل سیمان نداشته باشد، سنگدانه نامیده میشود. در عین پایدار و خنثی بـودن، خواص سنگدانه روی خواص بتن و ملات تـازه و سـخت شـده مثـل کـارایی و مقاومـت مکـانیکی، سختی، خزش، جمع­شدگی و دوام اثر دارد.

ویژگی ها: سنگدانه های مورد استفاده در بتن باید با ویژگی های استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲ مطابقت داشته باشند .

تولید کننده باید در هنگام تحویل، بارنامه یا مدرکی را در قالب برگه تحویل که در آن اطلاعات ضروری از قبیل نام و نشانی واحد تولیدی، علامت استاندارد وکد ده رقمی نشان استاندارد، نام و نشانی تولید کننده، رده دانه بندی، مدول نرمی مبنا، حداقل درصد شکستگی، منبع تامین سنگدانه و ... درج شده را به خریدار تحویل دهد.

در زمان خرید سنگدانه باید به نوع مصرف سنگدانه و دانه بندی مورد نیاز مطابق اظهار تولید کننده در برگه تحویل دقت شود و می‌توان جهت پیگیری اعتبار پروانه کابرد علامت استاندارد، کد ده رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد را به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمود.

همچنین سامانه تلفن گویا 1517 رابط بین مردم و اداره کل استاندارد است و مصرف کنندگان می توانند شکایات مرتبط با کیفیت فرآورده مشمول استاندارد را از طریق این سامانه تلفنی، ثبت و پیگیری نمایند.