صحه گذاری نرم افزار های تجهيزات پزشكی و بررسی قابليت استفاده اين تجهيزات

با توجه به سرعت بالای رشد تكنولوژی و فناوری اطلاعات در زمينه تجهيزات، مقوله تجهيزات پزشکی نيز از اين امر مستثنی نبوده و امروزه شاهد كاربرد وسيع نرم افزارهای پزشکی در تجهيزات پزشکی و  فناوری های به روز آنها هستيم. یکی از اصول عملكرد ايمن در تجهيزات پزشکی، اطمينان از عملكرد بهينه و مطمئن نرم افزار اين تجهيزات است، در اين راستا استاندارد IEC62304 به طور خاص به ارزیابی و صحه گذاری نرم افزارهای پزشکی پرداخته است، گروه پژوهشی مهندسی پزشکی همگام با استانداردهای به روز تخصصی و با توجه اهميت موضوع خصوصاً برای تجهيزات پزشکی با كلاس خطر C وD كه نقش حیاتی در فرآيند درمان و ایمنی درمان بيماران دارند با راه اندازی آزمايشگاه تخصصی صحه گذاری نرم افزارهای پزشکی و قابليت استفاده اين تجهيرات ( Usability ) آمادگی لازم در انجام اين آزمون ها را فراهم نموده است.