لهونیان: وجود تجهیزات بازی غیر استاندارد در مهدهای کودک استان از مشکلات استاندارد است.