ممیزی شرکت های بازرسی آسانسور

پیرو دستور سازمان ملی استاندارد مبنی بر ممیزی شرکت های بازرسی آسانسور در اسفندماه سال جاری از شش شرکت بازرسی آسانسور بازرسی به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از شاهین جاهد کارشناس استاندارد، از این شش شرکت دو شرکت بومی و چهار شرکت غیر بومی بوده که هدف از این ممیزی تعیین درصد ارجاع درخواست بازرسی است و پس از مشخص شدن در سامانه آسانسور اعمال خواهد شد.