مهلت ارسال آثار جشنواره "پیوه ر" تمدید شد

به اطلاع دانش آموزان عزیز می رساند با توجه به استقبال پرشور دانش آموزان گرامی، تاریخ ارسال آثار به دفتر مدارس تا مورخ۹۶/۰۱/۱۶ روز چهارشنبه تمدید شد.

شایان ذکر است به سه نفر اول در هریک از محورهای جشنواره جوایزی به شرح زیر اعطاء خواهد گردید:

نفر اول مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نفر دوم مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

و نفر سوم مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال