چاپ و ابطال استانداردهای ملی

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستاي ترويج استاندارد در حوزه تدوين استانداردهاي ملي تعداد 167 عنوان استاندارد در 21 زمينه برق و الكترونيك ،  مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني ، خوراك و فرآورده‌هاي كشاورزي ، پوشاك و فرآورده‌هاي نساجي و الياف ، صنايع شيميايي ،  صنايع پليمر ،  چوب و فرآورده‌هاي چوبي، سلولزي و كاغذ ، معدن و مواد معدني ، خودرو و نيروي محركه ،  اندازه شناسي، اوزان و مقياسها ، چرم و پوست و پايپوش ،  مديريت كيفيت ،  مهندسي پزشكي ،  فناوري اطلاعات ،  بسته بندي ،  اسناد و تجهيزات اداري و آموزشي ، مكانيك و فلزشناسي ،   انرژي ،  حمل و نقل ، كودها و سموم  چاپ و  36 عنوان استاندارد در 10 زمينه برق و الكترونيك ، پوشاك و فرآورده‌هاي نساجي و الياف ،  صنايع شيميايي ، معدن و مواد معدني  ، چرم و پوست و پايپوش ، مهندسي پزشكي ، فناوري اطلاعات  ،  بسته بندي ، مكانيك و فلزشناسي و  انرژي در  مهر و آبان ماه سالجاري ابطال شد.