کارآموزان دانشگاه ‌های استان کردستان در اداره‌کل استاندارد آموزش دیدند

به گزارش کارشناسان آزمایشگاه اداره‌کل استاندارد استان کردستان، از ابتدای مهر امسال تعداد 17 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور  و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج  در خصوص روش آزمون فرآورده هایی از قبیل لواشک، فرآورده های لبنی،گوشتی،غلات و بلغور ذرت و .... در آزمایشگاه غذایی و میکروبی اداره کل آموزش دیدند.