کتابچه " قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در راستای لزوم ترویج استاندارد و اطلاع‌رسانی" قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" به اهتمام معاونت استانداردسازي و آموزش كردستان کتابچه ای با همین عنوان تهیه و چاپ و جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی ، در دستگاه های اجرایی استان کردستان توزیع شد.