گشت مشترک بازرسی تجهیزات تفریحی مهدهای کودک کردستان

 در راستای استاندارسازی تجهیزات  تفریحی مهدهای کودک استان، گشت مشترک بازرسی با نمایندگی اداره کل بهزیستی، کانون مهدهای کودک استان و اداره کل استاندارد در شهر سنندج صورت گرفت. جاهد کارشناس استاندارد عنوان کرد: متاسفانه تجهیزات بازی  3 مورد از  مهدهای کودک مورد بازرسی هیچگونه  استاندارد لازم تجهیزات تفریحی را دارا نبودند.

جاهد از مسئولین مهدها خواست تا در استانداردسازی تجهیزات تفریحی و حفظ سلامت کودکان بیشترین توجه را داشته باشند.