اجرای طرح شناسنامه سلامت بانوان در کردستان

مسئول امور بانوان اداره کل استاندارد کردستان گفت: در راستای اهمیت سلامت بانوان شاغل در اداره کل استاندارد، طرح شناسنامه سلامت بانوان اداره کل با همکاری مدیریت تامین اجتماعی در سال 95 اجرا شد.