اطلاع رساني عمومي چاپ و ابطال استانداردهاي ملي در ماه آذر سال 96

در راستاي ترويج استاندارد در حوزه تدوين استانداردهاي ملي  طي آذر ماه‌ سالجاري ، چاپ تعداد 123 عنوان استاندارد در 16 زمينه  (برق و الكترونيك ، مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني ، خوراك و فرآورده‌هاي كشاورزي ، پوشاك و فرآورده‌هاي نساجي و الياف ، صنايع شيميايي ، خودرو و نيروي محركه ، اندازه شناسي، اوزان و مقياسها، مهندسي پزشكي  ، بسته بندي ، فناوري ارتباطات ، ميكروبيولوژي و بيولوژي ، مكانيك و فلزشناسي ، انرژي ، محيط زيست ، حمل و نقل ، تجهيزات و فراورده هاي نفتي و ابطال  29 عنوان استاندارد در 3 زمينه (مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني ، پوشاك و فرآورده‌هاي نساجي و الياف ، خودرو و نيروي محركه ) به دستگاه‌‌هاي اجرايي مرتبط استان اطلاع‌رساني شد.