اولين آزمايشگاه تست هيدرو استاتيك در کردستان ایجاد شد

اولين آزمايشگاه همكار در زمينه تست هيدرو استاتيك در شهرستان قروه با توجه به دارا بودن شرایط لازم تأييد صلاحيت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان:  با توجه به اهميت آزمون تست هيدرو استاتيك كپسولهاي منصوبه بر روي خودروهاي دوگانه سوز و اهميت كنترل سالم بودن اين تجهيرات و الزام وزارت كشور مبني بر توقف صدور معاينه فني خودروهاي دوگانه سوز تا دريافت گواهي تست هيدرو استاتيك، سازمان ملي استاندارد ايران تأييد صلاحيت اين گونه آزمايشگاهها را در اولويت قرار داده است . در اين راستا اولين آزمايشگاه تست هيدرو استاتيك در شهرستان قروه تأييد صلاحيت گرديد و ساماندهي درخواستهاي ساير شهرهاي استان صورت پذيرفته و در اسرع وقت تأييد صلاحيت خواهند شد .