تشکیل دوره آموزشي آشنایی با استاندارد در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان

در راستای آشنایی مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، دوره آموزشی " آشنایی با استاندارد " در اسفند ماه سال جاری در این اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان اين دوره  توسط فرید بطی رییس اداره  صادرات و واردات اداره کل استاندارد آموزش داده شد و مربیان با مفاهيم استاندارد و مزاياي بكارگيري استانداردها، تقسيم بندي و نحوه استفاده از استاندارد، نحوه اجراي استانداردها در ايران و قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تشكيلات سازمان استاندارد و اهمیت  نتايج كنترل و نظارتهاي سازمان ملی استاندارد ایران آشنا شدند.