تشکیل شانزدهمین جلسه کارگروه سیاستگذاری تدوین و ترویج استاندارد مشترک با اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان

در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، کارگروه سیاستگذاری تدوین و ترویج استانداردها، در دی ماه سال جاری در اداره کل استاندارد استان کردستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان؛ یزدانی معاون استاندارد سازی و آموزش به بیان وظایف و هدف گذاری این کارگروه و خط مشی های اجرایی آن جهت مشارکت فعالانه در تدوین استاندارد های ملی و بین المللی، لزوم تدوین استاندارد در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با اولویت دهی به محصولات بومی و نیز کالا و خدمات نیازمند به کنترل اما بدون استاندارد ملی مدون با بهره وری از پتانسیل علمی و فنی موجود استان، استفاده از پتانسیل طرفین در زمینه های آموزشی ، ترویج و خدمات آزمایشگاهی تحت عنوان آزمایشگاه های همکار جهت آزمون فرآورده های تولیدی پرداخت.

در ادامه مدیرکل فنی و حرفه ای استان کردستان با بیان اینکه اداره کل فنی و حرفه ای متولی آموزشهای مهارتی غیر رسمی بوده گفت: 125 آموزشگاه آزاد در کردستان فعالیت می کنند که دارای بستر مناسبی جهت همکاری با استاندارد در راستای آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه می باشد. در پایان با جمعبندی پیشنهادات توسط مدیرکل استاندارد استان کردستان، مصوب شد که فهرست کارشناسان مرتبط واجد شرایط برای مشارکت در تدوین استانداردها به اداره کل استاندارد استان کردستان اعلام شود.

همچنین برای همکاری و تعامل بیشتر  تفاهم نامه ای منعقد شود و دفتر ارتباط با استاندارد در اداره کل فنی و حرفه ای راه اندازی شود و در ساعات آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای زمانی برای آموزش استاندارد به فراگیران توسط کارشناسان استاندارد اختصاص داده شود.