تشکیل کمیته راهبردی اداری و مالی در کردستان

شاکری سرپرست منابع انسانی و امور حقوقی اداره کل استاندارد استان کردستان از تشکیل جلسه ای با عنوان " کمیته راهبردی اداری و مالی " در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در راستای بازنگری مدیریت راهبردی بر اساس تغییرات محیطی و داخلی و همچنین بازنگری برنامه های تدوین شده به صورت مستمر و اهداف و شاخص های مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی، کمیته ای با عنوان "کمیته راهبردی اداری و مالی " با حضور سرپرست منابع انسانی و امور حقوقی و کارشناسان اداره کل در استاندارد کردستان تشکیل شد.