ممیزی شرکت‌های بازرسی آسانسور استان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستای ارتقاء سطح کیفی شرکت‌های بازرسی آسانسور مطابق با دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران چهار شرکت بازرسی فنی آسانسور فعال در استان کردستان توسط رییس و کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد انجام شد. نتیجه این ممیزی به صورت ضریب ارجاع درخواست بازرسی محاسبه و در تعداد ارجاع درخواست بازرسی شرکتها تاثیر دارد. گفتنی است این ممیزی به صورت دوره‌ای و هر شش ماه یک بار از شرکت‌های بازرسی سطح استان کردستان به عمل می آید.