کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی میزان اعتماد عمومی

رییس اداره آموزش و ترویج استاندارد کردستان خبر داد: اداره کل استاندارد استان کردستان رتبه سوم کشوری در ارزیابی اعتماد عمومی و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، بر اساس ارزیابی های انجام گرفته شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران در ارتباط با اجرای طرح پرسشگری در سراسر کشور با موضوع «ميزان اعتماد عمومي و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد»، اداره کل استاندارد استان رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، این اداره کل همزمان با ادارات استاندارد سایر استان‌ها به اجرای طرح پرسشگری پرداخت که بعد از تحلیل و ارزیابی انجام شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران، در بین 31 استان، با کسب بیشترین درصد افزایش اعتماد عمومی و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به "استاندارد" به عنوان استان برتر در مقام سوم جای گرفت.