32 نفر مدیر کنترل کیفیت توسط اداره‌کل استاندارد کردستان آموزش دیدند

از ابتدای مهر امسال تاکنون 32 مدیر کنترل کیفیت در آزمایشگاه های غذایی، ساختمان و میکروبی اداره کل توسط کارشناسان آموزش دیده اند.

 

احمدی کارشناس آزمایشگاه استاندارد گفت: با توجه به اینکه مدیران کنترل کیفیت نمایندگان اداره استاندارد در واحد تولیدی می باشند و از وظایف اصلی آنها انجام به موقع و صحیح آزمایش ها، اجرای به موقع کالیبراسیون تجهیزات، آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به کیفیت ،پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی، پیدا کردن عدم انطباق در محصولات و توقف خط تولید در صورت تشخیص می باشد، این اداره‌کل با توجه به اهمیت این موضوع به آموزش این مدیران پرداخته است.